:

:

./
(4812) 31-08-84,
(4812) 31-74-79,
(4812) 31-74-99.


R͗COOC2H5+NH2-NH2-------------- R-CHCONHNHg HN0' . R-CH-CON,

I I I

NHAc NHAc NHAc

He , , , . , . .

1 -
.

RCH-COOH+PCl5------------ R-CHCOCI+POCI3+HCI

I I

NHAc NHAc

2 -
.

R͗CONHNHa R͗CON3

I + HN02---------- > |

NHAc NHAc

3
.

R_CH-COOAg R_CH-CO-0-P=(OR')2


NHAc +C1P=(0R')2


NHAc


4

r_CH-COOH

| +Cl-COR'+N (C2H6)3------------- R-CHCOR'+N(CsHRX,.HCl

NHAc I

NHAc

5.
.

RCH-COOH RCH-CO-02 6 , ,'

| +ClCOOC2H5+N (25)3---------------- > | +N(C2H6)3-U

NHAc NHAc

.

6. ( '
).

2R-CH----- -> R-CHΗ-Η͗R

1 . I I

NHAc NHAc NHAc

-, - v-

463


, .

1.
.

R͗ R͗


:

""

/ ()

!